Ekonomický softvér
eKasa ,  Fiskálne tlačiarne
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polysoft@polysoft.sk

podrobne

Elektronické registračné pokladnice od 1.1.2012

Zákon č. 289/2008 Z. z. z 18.júna 2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o ERP) upravuje:

  • podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky
  • postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice

Na účely tohto zákona sa elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej ERP) rozumie:

  1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
  2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou

Nakoľko vyvíjame a predávame ekonomický softvér, zabezpečujeme aj dodávku fiskálnych tlačiarní a služby s nimi súvisiace
ako servisná organizácia zapísaná v registri servisných organizácií DR SR.


Vzhľadom na výborné skúsenosti v praxi s fiskálnym modulom EASY-POS.96
(prepojenie v DOS aj Windows verzii programu Sklady+Odbyt používané v praxi od roku 1996)
sme sa logicky rozhodli pre podporu certifikovaných fiskálnych tlačiarní EASY-POS.2010
od rovnakého výrobcu, firmy S.A. spol. s r.o.
(iba vo Windows verzii programu Sklady+Odbyt).

Fiskálna tlačiareň (ďalej FT) pozostáva z:

  • bežnej bločkovej tlačiarne (pre ktorú výrobca vyvinul fiskálny modul)
  • fiskálneho kitu - obsahuje fiskálny modul, fiskálnu pamäť, displej, elektronický žurnál (SD karta), ...
  • softvérového rozhrania na zabezpečenie komunikácie aplikačného softvéru v PC s fiskálnym kitom
    (volané sú služby, ktoré zaistia účtovanie a tlač bločku, výpočet a tlač uzávierok, uloženie údajov do pamätí fiskálneho modulu)

Informácie o FT EASY-POS.2010, postupe pri výbere FT, ich cenách, legislatíve k ERP, nami ponúkaných službách k FT nájdete v rubrikách:

Mapa stránky | Hore