Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Účtovný audit

Účtovný audit - overenie účtovnej závierky audítorom
♦ Overenie účtovnej závierky podľa zákona o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu sa vykonáva podľa etického kódexu
  a v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi a  ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (ďalej SKAU).
♦ Účtovný audit môže vykonávať iba audítor, ktorému bola SKAU vydaná licencia.
   Zoznam licencií je zverejnený na stránkach SKAU a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu
♦ Audítor musí vykonať účtovný audit ako nezávislá osoba, t. j. pred vykonaním auditu je potrebné zhodnotiť svoju nezávislosť
   ako aj nezávislosť ostatných členov audítorského tímu.
♦ Úlohou audítora je tiež zhodnotiť riziko podvodu, ku ktorému môže dôjsť v auditovanej spoločnosti.

Povinnosť účtovného auditu
Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom stanovuje §19 zákona o účtovníctve č.431/2002 v znení neskorších predpisov nasledovne:

♦ Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka:
   a) ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
        a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok: 
        1) celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení
             neupravenom o položky podľa §26 ods.3
        2) čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov,
             poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav
        3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 zamestnancov
   b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
   c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis (napr. §40 zákona č.483/201Z.z., §34 ods.3 zákona č.34/2002 Z.z)
   d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa §17a.
♦ Nezávislý audítor taktiež overuje súlad výročnej správy s účtovnou závierkou.
♦ Výročnú správu je povinná vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Cieľ účtovného auditu

♦ Cieľom účtovného auditu je vyjadriť názor nezávislého audítora na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá je predmetom účtovného auditu
   na základe získaných audítorských dôkazov.
   Vzhľadom k praktickým obmedzeniam má účtovný audit za cieľ poskytnúť len primeranú istotu, že výkazy neobsahujú významné chyby.
♦ Účtovný audit by pre účtovnú jednotku nemal byť iba povinnosťou, ktorá jej vyplýva zo zákona, ale dáva predovšetkým používateľom
   účtovnej závierky istotu, že táto účtovná závierka verne a pravdivo zobrazuje finančnú situáciu spoločnosti a výsledky jej hospodárenia.
♦ Používateľmi sú napr. akcionári, spoločníci, ale aj daňové úrady, banky, dodávatelia, investori, zákazníci a pod.

Priebeh účtovného auditu
♦ Účtovný audit  sa vykonáva na základe zmluvy o audite.
   Termín a spôsob výkonu auditu musí byť dohodnutý individuálne s každou účtovnou jednotkou.
♦ Priebežný účtovný audit sa uskutočňuje ešte v priebehu auditovaného roka, aby sa dali odstrániť  všetky významné nedostatky v účtovníctve.
   Počas auditu sa audítor zameriava na zhodnotenie fungovania vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky, analyticky a detailne
   overuje vybrané účtovné operácie účtovnej jednotky, kontroluje dodržiavanie interných a externých predpisov platných pre účtovnú jednotku.
♦ Záverečný audit spočíva v overení vykázaných údajov v účtovnej závierke.
   V tejto fáze audítor získava audítorské dôkazy nevyhnutné pre vyjadrenie svojho názoru.
♦ Výsledkom auditu účtovnej závierky je správa nezávislého audítora, ktorá obsahuje výrok audítora v zmysle Medzinárodných audítorských
   štandardov a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
♦ Poistenie - každý audítor musí byť z titulu svojej činnosti poistený.


Cena za účtovný audit
♦ Bližšie informácie o
cene za účtovný audit.

Súbory na stiahnutie

application/pdf
Licencia audítora Poláková. Licencia na poskytovanie audítorských služieb.
Licencia_audítora_Poláková.pdf, 242 866 B, 16.06.2003
application/pdf
Certifikát audítora Poláková. Certifikát o preškolení na poskytovanie služieb v súlade s Medzinárodnými usmerneniami pre audit, uisťovacie služby a etiku.
Certifikát_audítora_Poláková.pdf, 222 769 B, 12.11.2004
image/jpeg
Certifikát audítora Poláková pre Verejnú správu. Certifikát o absolvovaní vzdelávacieho projektu "Rozpočtovníctvo, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek verejnej správy".
Certifikát_audit_VS_Poláková.jpg, 1.59 MB, 13.10.2011

Mapa stránky | Hore