Ekonomický softvér
eKasa , 
Účtovný audit, vedenie účtovníctva

Kontakt

POLYSOFT®, Ing.Vladimír Polák
Hroncova 3
040 01 Košice, Slovensko

   +421 950 766 509
  polak@polysoft.sk

podrobne

Podvojné účtovníctvo

Legenda pre rubriku "Radíme Vám > Podvojné účtovníctvo":

 • Účtovné obdobie - začiatočné stavy (ZS), bežné účtovné mesiace (január-JAN, február-FEB, marec-MAR, ...)
 • HLAK - hlavná kniha
 • DF      - došlá faktúra(záväzok)
 • VF      - vyšlá faktúra(pohľadávka)
 • KDF   - kniha došlých faktúr(záväzkov)
 • KVF    - kniha vyšlých faktúr(pohľadávok)
 • DPH  - daň z pridanej hodnoty
01. Vyhotovujem faktúru a v texte nie je korektne zobrazená diakritika (napr. ľ, š)

V Servis > Hlavná konfigurácia nastavte "Font pre jadro faktúry" na "MS Sans Serif".
Vysvetlenie: z dôvodu prechodu z DOS verzie na Windows verziu (nie všetci užívatelia už prešli na Win verziu) sú údaje kvôli kompatibilite ukladané
v "DOS"
diakritike. Program ich pri zobrazení transformuje na "Windows" diakritiku.
Pri niektorých fontoch niektoré písmená (obyčajne ľ, š) nie sú zobrazené korektne na obrazovke.
Na vytlačenej faktúre by boli vytlačené korektne v každom prípade, pre lepšiu čitateľnosť pri vyhotovovaní FA vykonajte uvedené nastavenie.

Hore
02. Nesúhlasí mi výsledok hospodárenia vo výkazoch Súvaha a Výkaz ziskov a strát

Skontrolujte Číselníky > Číselník výkazov, pre oba výkazy si pozrite Obsah riadkov > Nedefinované účty:
- pre Súvahu tu majú byť len účty nákladovej a výnosovej triedy (pre podnikateľov triedy 5 a 6)
- pre Výkaz ziskov a strát zase účty z ostatných tried

Hore
03. Nesúhlasí mi Daňové priznanie k DPH s opisom položiek pre DPH.

Pravdepodobne ste medzi vytvorením Daňového priznania k DPH a opisom položiek k DPH urobili zmeny v účtovnom denníku
(účtovanie, vrátenie dávky) v období, za ktoré ste už vytvorili Daňové priznanie k DPH (účtovanie, vrátenie dávky).
Opätovná tlač Daňového priznania k DPH sa robí z odpamätaných hodnôt pri jeho vytvorení, opis položiek sa robí z aktuálneho stavu účtovného denníka a zápisov k DPH z minulých rokov. Pri každom opise položiek Vás o tom program informuje.


Zrušte terajšie Daňové priznanie k DPH, vytvorte nové a urobte opis položiek k DPH. Ak sa tým problém nevyrieši, urobte:

 • Servis > Indexovanie súborov - obnova
 • Výstupy > Daňové priznanie k DPH > Nástroje > Naplň dátum DPH
 • Výstupy > Daňové priznanie k DPH > Editácia > Výmaz daňového priznania
 • Výstupy > Daňové priznanie k DPH > Výstupy > Tlač záznamov DPH
Hore

Mapa stránky | Hore